PFNX
$6.87
Pfenex
$.15
2.23%

Analysts Summary for Pfenex

Analysts' Net Recommendation

The net recommendation of analysts covering Pfenex

Analysts' Net Recommendation History

An historical view of the net recommendation of analysts covering Pfenex

Average Analysts' Target

Analysts' Target History

An historical view of analysts' average target prices for Pfenex